Lêzing 150 jier Frysk amateurtoaniel

Categorie
Activiteiten
Datum
zondag 17 februari 2019 15:00
Locatie
MFC Burdaard
Entree 5,00 euro (beste uw kaarten digitaal https://mgtickets.nl/v/756 )

Hast elk grutter Frysk doarp hat wol in eigen toanielferiening. Gauris spylje dy Fryske stikken. Yn Burdaard hawwe wy bygelyks Op, mar net út ‘e hichte.

De populariteit fan Frysk toaniel begûn oait mei optredens fan twa skriuwers yn boppesealen fan doarpskroegen en –hotels. Dat wiene Waling Dykstra (Holwert) en Tsjibbe Gearts van der Meulen (Burgum) mei har Frysk Winterjûnenocht.
Yn dizze lêzing wurdt weromsjoen op 150 jier Frysk amateurtoaniel. De titel giet werom op 1860. Doe spile in selskip út Hallum de earste Fryske foarstelling mei de titel Mâl út, mâl thús.

De lêzing wurdt hâlden troch Babs Gezelle Meerburg. Sy is learareoplieder Nederlânsk en Frysk oan NHL Stenden Hogeschool, Ljouwert.

 
 

Alle datums

  • zondag 17 februari 2019 15:00
 
Copyright www.burdaard.nl