Tryater Raze om protters

Categorie
Activiteiten
Datum
zaterdag 19 oktober 2019 20:00
Locatie
MFC Burdaard
Entree: € 17,50, Freonen/CJP € 15,50  (Voor deze voorstelling kan er ook online een kaart besteld worden.  Voor deze service betaal je per transactie € 1,- en € 0,50 per kaartje). Vanaf twee weken voor een voorstelling zijn de kaarten te koop aan de balie van MFC Het Spectrum.

Raze om protters giet oer dy bûtensletten fiele, om’t it liket oft de wrâld net foar dy makke is. Hoe bliuwsto dan oerein?

Yn it libben fan Doede is in soad feroare. Der is gjin plak mear foar him by de sosjale wurkpleats en syn passy foar de dowesport driget foar him ûnbetelber te wurden. De maat is fol. Hy easket in poadium om tiid en oandacht te freegjen foar sýn libben, foar wat hý wichtich fynt. Yn Raze om protters nimt Doede it publyk mei yn syn wrâld, yn syn dreamen, lâns de paden fan syn ûnfrede, iensumheid en langstmes. In stik oer ûnfrede, mar ek in stik fol humor en tragyk.
 
 

Alle datums

  • zaterdag 19 oktober 2019 20:00
 
Copyright www.burdaard.nl