Nijs út Fryslân

Jaarvergadering Dorpsbelang 2021

Uitnodiging Jaarvergadering

Vrijdag 29 oktober 2021

om 20.00 uur in MFC ‘Het Spectrum’

Voor deze vergadering is een coronatoegangsbewijs verplicht.

Agenda:
 1. Opening en mededelingen
 2. Spreektijd diverse verenigingen, stichtingen en besturen
 3. Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 2019
 4. Presentatie jaarverslag Dorpsbelang 2019 – 2020 – 2021 en actuele ontwikkelingen
 5. Financieel jaarverslag 2019 – 2020 – 2021 en benoeming nieuwe kascommissie
 6. Benoeming/verkiezing bestuursleden
  1. Aftredend: Harry van der Veen, Wilma Bron en Nelly Folkertsma
  2. Nieuwe bestuursleden: Bert Piekstra, Jaap Hiemstra en Jelmer Schaaf
 7. Statutenwijziging, toelichting door notaris mr. S. Hellema
 8. Pauze
 9. Woningbouwplannen Burdaard, presentatie door architect D. van Wieren van de werkgroep Burdaard brûst
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
De notulen van de vorige vergadering en het algemene jaarverslag van het Dorpsbelang en de verslagen van een aantal verenigingen, stichtingen en commissies worden hier gepubliceerd
Share
Copyright www.burdaard.nl