Nijs út Fryslân

Burdaard bang voor meer sluipverkeer en ongelukken.

BURDAARD – Dorpsbelang Burdaard verwacht meer sluipverkeer en ongelukken als de Lauwersseewei wordt aangepast naar een 80 kilometer weg. Nu geldt op de provinciale weg van Dokkum tot Aldtsjerk nog een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Als de snelheid wordt aangepast naar een maximum van 80 kilometer zal dat volgens dorpsbelang Burdaard voor veel automobilisten reden zijn om van Dokkum, via Burdaard, richting Leeuwarden te rijden. Want de tijdwinst op de Lauwersseewei valt dan voor een groot deel weg, zo weet voorzitter Jaap Hiemstra van dorpsbelang Burdaard. “No geane der ek al genôch minsken oer de Burdaarderstrjitwei fan Dokkum, troch Burdaard, nei Ljouwert. En at de Lauwersseewei minder ynteressant wurdt ha we de eangst dat it hjir folle drokker wurdt mei slûpferkear. En dat soe net in moaie sitewaasje wêze foar it doarp”.

Ook is Hiemstra bang dat het aantal ongelukken zal toenemen. “Wy ha hjir in gefaarlike krusing by de entree fan it doarp. Yn it ferline ha dêr al ferskate, slimme ûngelokken plakfûn. In skoftke lyn sels noch in ûngelok mei dealike ôfrin. Mei mear slûpferkear kinne je wol neigean dat it der allegear net better op wurdt.”

Dorpsbelang is niet van plan om echt op de barricaden te gaan staan, als het gaat om de aanpassing van de Lauwersseewei naar 80 kilometer weg. “Mar wy litte ús wol alfêst hearre sadat provinsje en gemeente yn elts gefal op ‘e hichte binne fan ús beswieren”, aldus voorzitter Hiemstra. Over de exacte stand van zaken rondom de aanpassing van de Lauwersseewei kon de provinsje Fryslân dinsdag nog geen reactie geven.

Bron: https://www.rtvnof.nl/video-burdaard-bang-voor-meer-sluipverkeer-en-ongelukken/529385/Share
Copyright www.burdaard.nl