24 maart jaarvergadering dorpsbelang Burdaard - Jislum e.o.

Uitnodiging Jaarvergadering 

Vrijdag 24 maart 2017 

om 20.00 uur in MFC ‘Het Spectrum’Agenda:
 1. Opening en mededelingen
 2. Dorpencoördinator, de heer Fred Hovius
 3. Spreektijd diverse verenigingen, stichtingen en besturen
 4. Notulen jaarvergadering dorpsbelang 2016
 5. Jaarverslag dorpsbelang 2016
 6. Financieel jaarverslag 2016 en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Benoeming/verkiezing bestuursleden
  - Aftredend: Hennie Sikma en Coby Draaistra 
  - Nieuwe bestuursleden: Nelly Folkertsma en Wilma Bron
 8. Skieppekoptrofee
 9. Beeldmateriaal ‘Iepening Mûne'
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De verslagen van een aantal verenigingen, stichtingen en commissies  worden begin maart op de website (www.burdaard.nl) gepubliceerd.
Share
Copyright www.burdaard.nl